Back
Bellatudinium
Bellatudinium
Yu Jingxian, Sun Mongrong, Sun Suying and Mao Shaozhi (1981)
He Chengquan, Song Zhichen and Zhu Youhua (2009)
Junior synonym
Family Peridiniineae/uncertain
conpicuum
No synonyms
Feedback/Report bug