Back
Alisogymnium
Alisogymnium
Lentin, J.K. and Vozzhennikova, T.F. (1990)
Active
Subfamily Dinogymnioideae
sphaerocephalum
85
66
No synonyms
No synonyms
Feedback/Report bug