Back
Yolkinigymnium
Yolkinigymnium
Lentin, J.K. and Vozzhennikova, T.F. (1990)
Active
Subfamily Dinogymnioideae
lanceolatum
85
66
No synonyms
No synonyms
Feedback/Report bug