Back
Glaphyrosphaera
Glaphyrosphaera
Schiøler, P. and Wilson, G.J. (1995)
Junior synonym
Subfamily Gonyaulacoideae
glabra
No synonyms
Feedback/Report bug