Back
Physalocysta
Physalocysta
Xu Jinli, Pan Zhaoren, Yang Yumei, Zhu Youhua and Fan Naimin, (1997)
Active
Other
rotunda
56
34
No synonyms
No synonyms
Feedback/Report bug