Back
Pseudobohaidina
Pseudobohaidina
Xu Jinli, Pan Zhaoren, Yang Yumei, Zhu Youhua and Fan Naimin, (1997)
Junior synonym
Family Gonyaulacales/Uncertain
granulata
No synonyms
Feedback/Report bug